Hof erkent dat coffeeshop bevoorraad moet worden

 

  • Coffeeshop The Grass Company aan de Spoorlaan in Tilburg. Foto MERLIN DALEMAN/ANP

    Coffeeshop The Grass Company aan de Spoorlaan in Tilburg. Foto MERLIN DALEMAN/ANP
OPINIE – De auteur, Mr. R. B. Milo, is werkzaam bij NeXT Advocaten in Tilburg. Hij vindt dat een gemeente kan niet negeren dat een coffeeshop voor zijn exploitatie ook extern voorraad moet kunnen aanhouden.

de verrassende uitspraak op 1 juni van de strafkamer van het gerechtshof te Den Haag lijkt de zogenaamde achterdeurproblematiek bij coffeeshops in toenemende mate aan de kaak gesteld te worden. Het hof verklaarde het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk in de strafvervolging van een werknemer van een gedoogde coffeeshop, wegens het buiten de coffeeshop aanhouden van een voorraad softdrugs.

Gedogen
De achterdeurproblematiek is al jarenlang een begrijpelijke doorn in het oog van de exploitanten van bestuurlijk gedoogde coffeeshops. Daar mogen immers onder strikte voorwaarden softdrugs verkocht worden, terwijl de bevoorrading van die coffeeshops niet alleen in het geheel niet wettelijk geregeld is, maar naar het zich laat aanzien zelfs te vuur en te zwaard bestreden wordt, niet alleen door het OM maar ook door het lokale bestuur en niet altijd zonder succes.

The Grass Company
Een goed voorbeeld hiervan is de uitspraak van de Raad van State, eveneens van 1 juni, in het beroep van The Grass Company in Tilburg tegen het besluit van de burgemeester van Tilburg van september 2014 tot sluiting van een pand van waaruit de coffeeshops van The Grass Company werden bevoorraad. In dat pand was ongeveer tien kilo softdrugs aangetroffen waarvan duidelijk was dat deze bestemd was voor de desbetreffende coffeeshops. Dat weerhield de Tilburgse burgemeester er niet van het betreffende pand aan te merken als een niet-gedoogd verkooppunt van drugs als bedoeld in de gemeentelijke Beleidsregels in zake de Opiumwet. Zonder zich daarbij te bekommeren om de vraag hoe de bevoorrading van de coffeeshops dan verder op een verantwoorde wijze zou moeten plaatsvinden.

Noodzaak
Het was voor de Raad van State kennelijk een zware bevalling, want deze had er negen maanden voor nodig om tot het oordeel te komen dat de burgemeester het pand terecht gesloten had. Het is volgens de Raad van State niet onredelijk dat de burgemeester in zijn beleid geen rekening houdt met de noodzaak voor coffeeshophouders om in verband met de exploitatie van coffeeshops, extern voorraden softdrugs aan te houden.

Achterdeurpolitiek
Het gebrek aan maatschappelijke realiteitszin daarbij wordt pijnlijk duidelijk door de hiervoor genoemde uitspraak van het Haagse hof. Het hof kijkt juist niet weg van de achterdeurproblematiek en het volstaat niet met de opvatting dat een ander dat maar moet oplossen. In tegendeel, dat hof, dat al eerder zijn nek uitstak in de Checkpoint-zaak heeft ook nu weer geoordeeld dat het OM niet had mogen vervolgen. Door dit toch te doen heeft het OM volgens het hof het vertrouwensbeginsel geschonden.

De redenering van het Hof is even eenvoudig als doeltreffend. Deze komt erop neer dat het OM zich in haar softdrugsbeleid heeft gecommitteerd om niet tot vervolging van een coffeeshop of zijn werknemers over te gaan, indien deze zich houdt aan een aantal strikte voorwaarden. En ondanks het feit dat die exploitatie noodzakelijkerwijs gepaard gaat met het plegen van strafbare feiten, te weten de verkoop van softdrugs.

Voorraad
In die situatie mag de coffeeshophouder erop vertrouwen dat hij niet vervolgd wordt voor de met die exploitatie gepaard gaande strafbare feiten. Tot die strafbare feiten behoort volgens het hof het ter aanvulling van de tot 500 gram gemaximeerde verkoopvoorraad in de verkoopruimte, buiten de verkoopruimte van een coffeeshop in stand houden van een voorraad. Het hof vond dat in deze zaak noodzakelijk voor de exploitatie van de coffeeshop. Aangenomen mag worden dat dit voor alle coffeeshophouders heeft te gelden.

Oplossing
Het is de maatschappelijke realiteit dat coffeeshops waarin softdrugs verkocht worden en waarin zoals bekend maximaal 500 gram softdrugs aanwezig mag zijn, nu eenmaal regelmatig bevoorraad moeten worden, omdat men anders de tent wel kan sluiten. Nu in de praktijk in de eerste plaats bestuurlijk en niet strafrechtelijk wordt gehandhaafd valt niet te begrijpen en al helemaal niet te verdedigen dat door het lokale bestuur in sommige gemeenten, waaronder Tilburg, niet wordt meegedacht althans nagedacht over een voor alle partijen aanvaardbare oplossing van de achterdeurproblematiek, maar dat een dergelijke oplossing zoals hier kennelijk van de strafrechter moet komen.