Woningcorporaties: groeiende agressie onder buren door psychische problemen

Bewoners van sociale woningbouw zorgen vaker voor overlast dan twee jaar geleden, afgaand op meldingen daarover. Dat heeft volgens koepelorganisatie Aedes te maken met problemen in de geestelijke gezondheidszorg, waardoor mensen met psychische problemen of bijvoorbeeld verslavingen langer zelfstandig blijven wonen.

Woningcorporaties zien alle vormen van woonoverlast stijgen, kijkend naar de meldingen. Zij dringen aan op meer samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie. ,,Snel ingrijpen is in het belang van onze huurders en hun omgeving. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. Zorginstanties laten nu steken vallen”, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Verward gedrag

Woningcorporaties maken zich grote zorgen over burenoverlast. Aedes heeft dit onderzocht en de resultaten zijn gebundeld in de Corporatiemonitor Woonoverlast 2019. De woonoverlast neemt toe en personen met verward gedrag veroorzaken deze steeds vaker. Meer dan 80 procent van de corporaties ziet een toename van meldingen van ‘verward gedrag’. Ook zaken als geluidsoverlast en agressief gedrag worden vaker gemeld dan twee jaar geleden. De precieze aantallen zijn niet gevraagd. Corporaties is enkel gevraagd in welke mate overlast voorkomt (op basis van het aantal meldingen).

Overlast neemt op alle vlakken toe, blijkt uit een enquête onder woningcorporaties

Overlast neemt op alle vlakken toe, blijkt uit een enquête onder woningcorporaties © Aedes

De stijging van meldingen over agressie richting corporatiemedewerkers is volgens Aedes ook zorgelijk. Bijna 50 procent van de corporaties heeft hiermee te maken. Norder: ,,De politiek moet onderkennen dat langer zelfstandig thuis wonen van deze groepen tot problemen leidt. Gemeenten en zorgorganisaties kunnen en moeten meer regie nemen om onze kwetsbare huurders passende zorg en begeleiding te geven.”

Verwaarlozing

Bijna alle woningcorporaties hebben te maken met overlast van bewoners met bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of een verslaving. Verwaarlozing, vervuiling en geluidsoverlast komen het meest voor. Corporatiemedewerkers zien vaak als eerste verward gedrag bij bewoners, bijvoorbeeld bij een melding van overlast of reparatiewerkzaamheden. Corporaties melden problemen bij de betrokken hulpverlenende instanties, maar vinden dat  te weinig wordt gedaan met die meldingen.

Een van de oorzaken die wordt aangevoerd is de strenge privacywetgeving die sinds vorig jaar geldt (AVG). Daardoor zouden politie, gemeenten en GGZ terughoudender zijn met het uitwisselen van gegevens. Aedes wil concrete afspraken over het delen van gegevens.